REGULAMIN KART UPOMINKOWYCH SERWISU HOMELLO.PL

 

I. Postanowienia ogólne

§ 1

W niniejszym regulaminie karty podarunkowej HOMELLO.PL zwanym dalej „Regulaminem” pod poniższymi pojęciami należy rozumieć :

a.       Wydawca – DOMAREX S.C. z siedziba w Częstochowie, ul. Kolorowa 139 42-280 Częstochowa. NIP : 573-275-82-42 REGON : 241076284

b.      Karta podarunkowa – elektroniczny bon towarowy w formie papierowej karty, wydawany na okaziciela, uprawniający Użytkownika do jego realizacji w sklepie internetowym wydawcy pod adresem www.homello.pl. Karta podarunkowa nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, instrumentem pieniądza elektronicznego ani kartą płatniczą

c.       Klient – osoba, która nabywa kartę

d.      Użytkownik – każdorazowy posiadacz karty upominkowej

e.       Sklep – sklep internetowy znajdujący się na stronie internetowej www.homello.pl oraz jej podstronach

f.         Wartość karty – kwota wydana podczas zakupu karty o danym nominale.

§ 2

1.        Regulamin określa warunki wydania i używania karty upominkowej

2.       Regulamin dostępny jest

a.       W siedzibie wydawcy

b.      Na stronie www.homello.pl

 

 

2. Wydanie Karty Upominkowej

§ 3

1.        Karta upominkowa wysyłana jest do klienta wybranym przez niego sposobem

2.       Warunkiem wydania karty jest opłacenie zakupu na sklepie www.homello.pl

§ 4

1.        Karta podarunkowa może być używana w sklepie www.homello.pl poprzez wpisanie kodu podczas podsumowania koszyka.

2.       Karta podarunkowa jest ważna bezterminowo

3.       Wydawca może przeprowadzić i odwoływać akcje promocyjne, polegające w szczególności na wydawaniu kart upominkowych o terminie ważności innym niż określony w ust 2 niniejszego paragrafu. Pozostaje to bez wpływu na termin ważności wydanych wcześniej kart upominkowych

 

3. Zasady korzystania z karty upominkowej

§ 5

1.        Wartość karty stanowi kwota wydana przy zakupie karty o danym nominale, przeznaczona do wydania na zakupy w sklepie www.homello.pl

2.       Karta upominkowa uprawnia jej użytkownika do zapłaty za towary oferowane w sklepie www.homello.pl

3.       W sklepie www.homello.pl użytkownik dokonuje realizacji karty upominkowej poprzez wpisanie kodu z karty w odpowiednim polu podczas podsumowania koszyka zakupowego.

4.      Użytkownik może posługiwać się kartą wielokrotnie, do wyczerpania zgromadzonych na niej środków pieniężnych, wynikających z wartości zakupionej karty upominkowej.

5.       W przypadku gdy wartość nabywanych produktów przekroczy aktualną wartość środków zgromadzonych na karcie upominkowej, użytkownik zobowiązany jest zapłacić różnicę pomiędzy ceną a wartością karty upominkowej gotówką, kartą płatnicza lub kredytową.

6.       W przypadku gdy cena nabywanych produktów za pomocą karty upominkowej jest niższa niż wartość karty upominkowej, użytkownikowi nie przysługuje prawo otrzymania reszty w gotówce. Reszta środków pieniężnych pozostaje do dyspozycji klienta poprzez kod generowany przez system sklepu www.homello.pl

§ 6

1.        Wydawca odmówi realizacji karty upominkowej w przypadku :

a.       Gdy kod karty nie jest autentyczny i nie pokrywa się z listą wygenerowanych kodów przez system sklepu www.homello.pl

b.      Braku środków na karcie upominkowej

c.       Braku wystarczającej ilości środków na karcie upominkowej pozwalających na nabycie wybranego towaru, w sytuacji, gdy użytkownik odmawia bądź nie ma w danej chwili możliwości dopłacenia brakującej części ceny w sposób opisany w § 5 ust. 5

2.       W przypadku trwałego braku technicznych możliwości realizacji karty upominkowej, wydawca wypłaci jej użytkownikowi kwotę odpowiadającą aktualnej wartości karty upominkowej

§ 7

1.        Środki pieniężne zgromadzone na Karcie Podarunkowej nie podlegają oprocentowaniu oraz, z zastrzeżeniem § 6 ust. 2, nie podlegają zwrotowi na rzecz Klienta lub Użytkownika, w szczególności Karta Podarunkowa nie podlega wymianie na gotówkę, w całości lub w części, a także nie może zostać zwrócona Wydawcy ani też wymieniona na inne karty lub bony towarowe wydawane przez Wydawcę.

 

 

4.   Zwrot towarów

§ 8

1.        Towary nabyte w sklepie www.homello.pl z wykorzystaniem karty upominkowej podlegają zwrotowi na ogólnych warunkach przewidzianych w przepisach prawa lub dodatkowo przyjętych w regulaminie sklepu www.homello.pl

2.       W przypadku zwrotu przez użytkownika towarów zakupionych przy użyciu karty upominkowej, zwrot środków odbywa się na nowy kod uprawniający do zakupów na sklepie www.homello.pl o równowartości zwracanych towarów

 

5.    Odpowiedzialność i reklamacje dotyczące karty upominkowej

§ 9

1.        Reklamacje dotyczące wydania, wartości i korzystania z karty upominkowej mogą być składane bezpośrednio w siedzibie wydawcy w godzinach jej otwarcia, listownie na adres wydawcy wskazany § 1 lit. a, z dopiskiem „karta upominkowa - reklamacja” lub e-mailem na adres kontakt@homello.pl

2.       W reklamacji należy podać dane kontaktowe zgłaszającego reklamacje, umożliwiające udzielenie odpowiedzi, oraz opis zdarzenia będącego podstawą reklamacji

3.       Wydawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od daty jej otrzymania

 

6.    Postanowienia końcowe

§ 10

Regulamin jest dostępny w siedzibie wydawcy w godzinach jej otwarcia, oraz na stronie www.homello.pl